พ.ศ.2543  
 
ประเภท        งานวิจัย
ชื่อเรื่อง        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานด้านทัศนศิลป์กับคุณสมบัติของบัณฑิต
                     สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้วิจัย          นายศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ   บทนำ(ปัญหาและความสำคัญของการวิจัย,วัตถุประสงค์ของการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,วิธีดำเนินการวิจัย)
                    เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, การทำงานบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ในตลาดแรงงาน,
                    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานด้านทัศนศิลป์,
                    บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ISBN           -
                    พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2542 : 153 หน้า  

  พ.ศ.2544  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  บทบาทการส่งเสริมและเผยแพร่นาฏยอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้วิจัย         :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  :  บทนำ(ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์,ขอบเขต,คำนิยามศัพท์,วิธีดำเนินการวิจัย
                      หน่วยงานที่นำผลงานไปใช้,ระยะเวลาดำเนินการ,ผลที่คาดว่าจะได้รับ),วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง,
                      กระบวนการดำเนินการวิจัย, สถานภาพนาฏยศิลป์อีสาน ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม,บทสรุป
ISBN            :  -
                         พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2543 : 165 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  ค่านิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

ผู้วิจัย         :  นายพิทักษ์ น้อยวังคลัง
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ความสำคัญและที่มาของปัญหา,วัตถุประสงค์และขอบเขต,ผลที่คาดว่าจะได้รับ, นิยามศัพท์เฉพาะ)
                       ,งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, วิธีการวิจัย,วัดที่มีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับไตรภูมิ, องค์ประกอบของจิตกรรม
                       - กับไตรภูมิ,ค่านิยมด้านคติธรรม และค่านิยมด้านคตินิยม,สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)       
ISBN            :  -
                        พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาทัศนศิลป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2544 : 107 หน้า

  พ.ศ.2545  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  การทำเครื่องดนตรีอีสานจากไม้ยางพารา เพื่อรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้วิจัย          :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,วัตถุประสงค์,ผลกระทบที่เกิดขึ้น,ประโยช์ที่คาดว่าจะได้รับ,ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                         หรือหน่วยงานอื่น,ขอบเขตของการวิจัย),เอกสารที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการศึกษาค้นคว้า,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  -
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2545 : 218 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย (พิมพ์เพิ่มจากวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 34 เล่นที่มกราคม-มิถุนายน 2545)
ชื่อเรื่อง      :  การศึกษารูปแบบและคติความเชื่อเกี่ยวกับธรรมาสน์ริมฝั่งโขง

ผู้วิจัย          : 1.นาย พิทักษ์ น้อยวังคลัง
                      2.นายเผด็จ สุขเกษม
                      3.นายนพดล สายทองยนต์
                      4.วรยุทธ จันทมูล
สาระสำคัญ  : การดำเนินการวิจัย,ผลการวิจัย,องค์ประกอบของะรรมมาสน์ในภาคอีสาน,คติความเชื่อท่เกี่ยวข้องกับธรรมมาสน์
                       ในภาคอีสาน,อภิปรายและวิจารณ์,ข้อเสนอแนะ,สรุป
ISBN           :  - มหาสารคาม, มหาสารคาม 2545 : 21 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  โครงการ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท บ้านโพน

ผู้วิจัย         :                คณะผู้วิจัย                                   สังกัด                       
                       1.อาจารย์สุรศักดิ์ พิมพ์เสน     โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
                       2.ผศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์         โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
                       3.นางสาวราตรี  โสโพธิ์            โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลังการวิจัย , จุดมุ่งหมายของการวิจัย , ประโยชน์ของการวิจัย,ขอบเขตการวิจัย
                      ,นิยามศัพท์เฉพาะการวิจัย,วิธีดำเนินการวิจัย), เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ,
                     สภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ               
ISBN           :  - พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  , มหาสารคาม 2545 : 307 หน้า

  พ.ศ.2547  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านสู่ระบบอุตสาหกรรมสินค้าชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มแม่บ้าน
                        เพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.นางสาวนันทิยา จันทร์อ่อน
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหาการวิจัย, นิยามศัพท์เฉพาะ, วัตถุประสงค์ในการวิจัย, ขอบเขตการวิจัย,                        ระเบียบวิธีวิจัย, ขั้นตอนการวิจัย,องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย),วัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านในเครือข่ายห่วงโซ-
                        อุปทานการผลิตฯ, กลุ่มเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัมหาสารคาม, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์-
                        ระหว่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านกับความต้องการของตลาด,การออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์,การประเมินผล
                        ทดลองตลาด ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์, สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  -
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 : 148 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ชื่อเรื่อง       :  โครงการวิจัยและถ่ายทอกเทคโนโลยีสู่ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2546 (การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
                       การออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงธุรกิจแบบองค์รวม
                       เพื่อพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ในชุมชนท้องถิ่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน )
ผู้วิจัย         :   หัวหน้าโครงการวิจัย
                        รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
                        นักวิจัยร่วม
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ลักษณะศิโย (คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ )
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริกา เสาร่ม(คณะการบัญชีและการจัดการ)
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ชัยปทุม (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

                        นางสาวนันทิยา จันทร์อ่อน
                        อาจารย์สืบศิริ แซ่ลี้ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
                        อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม (คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิต)
                        ผู้ช่วยโครงการวิจัย
                         นายบรรยงค์ แก่นจำปา
                         อาจารย์เมตตา ศิริสุข
                         อาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ
                         อาจารย์บุญเกิด ศรีสุขา
                         อาจารย์ทัศนีย์ โซ่เงิน
                         เลขานุการโครงการวิจัย
                         นายจิรายุ สังฆมณี
สาระสำคัญ  :   บทนำ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ,องค์ประกอบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์,การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน-
                        โครงการวิจัย, การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และนำสื่อนำเสนอประกอบผลิตภัณฑ์,
                        การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การผลิต และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเชิงธุรกิจแบบองค์รวม,
                        สังเขปกิจกรรมและผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการวิจัยของแต่ละกลุ่มชุมชน,
                        การนำเสนอและขยายตลาดเบื้องต้น,หนังสือ ชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาติ,โฮมเพจ กิจกรรมการวิจัยผ้าย้อมสีธรรมชาติ,
                        บทสรุป
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  -
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 : 470 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน (สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสาน)
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-555-9
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
300 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรื่อง การดีดพิณ
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-556-1
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
229 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรื่อง การเป่าโหวด
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-554-0
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
233 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรื่อง การสีซออีสาน
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-553-2
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
233 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรื่อง การขับร้องเพลงพื้นบ้านอีสาน
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-551-6
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
256 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรื่อง การเป่าแคน
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-550-8
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
241 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การศึกษาภูมิปัญญาบ้านเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-552-4
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
243 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสานเรื่อง การตีโปงลาง
ผู้วิจัย         :   1.รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
                        2.
รองศาสตราจารย์สุพรรณี เหลือบุญชู
                        3.นายอนุชิต แสนทวีสุข
                        4.นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
                        5.นายกานนท์ เวชกามา
                        6.นายวัชระ หอมหวล
                        7.นายศราวุธ โชติจำรัส
สาระสำคัญ  :   บทนำ(
ภูมิหลัง, จุดมุ่งหมายของการวิจัย, ความสำคัญของการวิจัย,ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด,ขอบเขตของการวิจัย,                        หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์,นิยามศัพท์เฉพาะ),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีดำเนินการวิจัย,
                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-965-557-5
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2547 :
222 หน้า

  พ.ศ.2548  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  การวิจัยและพัมนาการผลิตผ้าไหมคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย         :  บุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
                        - นายสมศักดิ์ พลวัน (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม)
                        บุคลากร/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
                          1.รองศาสตราจารย์ศุภักชัย สิงห์ยะบุศย์
                          2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ เล็กบรรจง
                          3.ผู้ช่วยสาสตราจารย์ดาริกา เสาร่ม
                          4.อาจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
                          5.นางสาวนันทิยา จันทร์อ่อน
                          6.นางสาวเมตตา ศิริสุข
                          (ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศิลปกรรมท้องถิ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
สาระสำคัญ :   บทนำ(ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์,ขอบเขต,คำนิยามศัพท์,วิธีดำเนินการวิจัย,แหล่งข้อมูล,
                         หน่วยงานที่นำผลงานไปใช้,ระยะเวลาดำเนินการ,ผลที่คาดว่าจะได้รับ),วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, การวางแผนและ
                         กระบวนการดำเนินการวิจัย, สถานภาพนาฏยศิลป์อีสาน ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม,บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ISBN           :  -
                         มหาสารคาม, มหาสารคาม 2548 : 135 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       :  โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวา นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์
                       จังหวัดกาฬสินธุ์ "
ผู้วิจัย         :                คณะผู้วิจัย                                
                       1.รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
                       2.ผศ.ดาริกา เสาร่ม
                       3.ผศ.สุปราณี ลักษณธศิโย
                       4.อาจารย์สืบศิริ แซ่ลี้
                       5.อาจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย,วัตถุประสงค์ของการวิจัย,วิธีดำเนินการวิจัย,ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        จากโครงการวิจัย,การสำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง),ความรู้พื้นฐานชุมชนวิจัยและการศึกษาตลาด,
                        การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาด,ผลิตภัณฑ์โครงการวิจัย,การถ่ายทอดทักษะการออกแบบและกระบวนการผลิต
                        แก่สมาชิก
,การนำเสนอผลิตภัณฑ์,สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  -
                        พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  , มหาสารคาม 2545 : 307 หน้า

  พ.ศ.2549  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
ดนตรีประกอบการรำแกลมอชาวกูย
ผู้วิจัย         :  
อาจารย์ศรัณย์ นักรบ
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
974-195-426-3
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2549 : 88 หน้า

 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
ศึกษาพัฒนาการศิลปะการเต้นบัลเล่ต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัย         :  
อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2549 :
237 หน้า

  พ.ศ.2550  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
วิวัฒนาการสร้างสรรค์เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย         :  
อาจารย์ศักชัย อุทธิโท และคณะ
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 2550 : 179 หน้า

  พ.ศ.2551  
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การแสดงแสง สี เสียง:การสร้างสรรค์วัฒนธรรมบันเทิง การบริการวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

ผู้วิจัย         :  
อาจารย์พีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  :  
บทนำ(ภูมิหลัง,ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                        
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                        สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
 

 (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
978-974-19-550-2

                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 588 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การสร้างฐานข้อมูลในการศึกษาผลงานศิลปร่วมสมัยของไทย

ผู้วิจัย          :  
อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 52 หน้า

 
ประเภท       :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
วิวัฒนากรประติมากรรมอีสาน : กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของศิลปินที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคอีสาน

ผู้วิจัย           :  
อาจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 84 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การสำรวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน(กรณีศึกษากลุ่มศิลปิน ไทย-อีสาน)

ผู้วิจัย          :  
อาจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 99 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
โขน นาฏยนุรักษ์ 4 ทศวรรษ มมส

ผู้วิจัย          :  
อาจารย์เกิดศิริ นกน้อย
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 106 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
ฟ้อนมโนราห์ : การสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจากวรรณกรรมท้องถิ่น

ผู้วิจัย          :  
อาจารย์อุรารมย์ จันทมาลา
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 115 หน้า
 
ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
พัฒนาการของนาฏกรรมในประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย          :  
อาจารย์ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                         (คลิกอ่านบทคัดย่อ)
ISBN           :  
-
                        มหาสารคาม, มหาสารคาม 255
1 : 141 หน้า
  พ.ศ.2552

 

    ประเภท      :  งานวิจัย
ชื่อเรื่อง       : 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง 
                  และขนาดย่อมในเขตจังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์

ผู้วิจัย          :  
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :   บทนำ(ภูมิหลัง,
ความมุ่งหมายของการวิจัย,ความสำคัญของการวิจัย,ระเบียบวิธีการวิจัย,ขอบเขตของการวิจัย,
                         
นิยามศัพท์เฉพาะ,ข้อตกลงเบื้องต้น),เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,วิธีการดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล,
                         สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
                     
ISBN           :  
-
                        
     
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3594,3595,3598