พ.ศ.2542  
 
ประเภท       :  วีดีโอ
ชื่อเรื่อง       :  วิดีทัศน์ประกอบบทเพลงสถาบัน
ผู้กำกับการแสดงและการผลิต      :  นายศีริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  :   มิวสิกวีดิโอเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สารคามแดนฝัน, มมส.แดนงาม, รับขวัญน้อง, ชาวหอ, ร่มจามจุรี, อำลาอาลัย
ISBN            :  -

                         ผลิตที่ Learning Multimedia Center, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542

  พ.ศ.2543  
 
ประเภท      :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง       :  ศิลปกรรมท้องถิ่น
ผู้แต่ง           :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ น้อยวังคลัง
สาระสำคัญ :   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานทางแนวคิดของศิลปกรรมท้องถิ่นและอดีตอีสาน, ความหมาย ขอบเขต                        และลักษณะของศิลปกรรมท้องถิ่น , ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถกรรม ศิลปะหัตถกรรม, ความเข้าใจ-
                       เกี่ยวกับจิตกรรม,ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิมากร ประติมากรรม, ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม,
                        การอนุรักษ์ พัฒนาส่งเสริมศิลปกรรมท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ISBN          :  -
                         พิมพ์ที่(อัดสำเนา) ภาควิชาทัศน์ศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2543 : 200 หน้า

  พ.ศ.2545  
 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  การละเล่นพื้นบ้าน
ผู้แต่ง           :  นางสาวอุรารมย์ จันทมาลา
สาระสำคัญ  :  ความหมายของคำว่า"การละเล่นพื้นเมือง", ประเภทของการละเล่นพื้นเมือง,ปัจจัยที่มรอิทธิพลต่อการละเล่น
                       -พื้นเมืองภาคเหนือ,ลักษณะเฉพาะของการละเล่นพื้นเมืองภาคเหนือ, ตัวอย่าง ประวัติความเป็นมาของการละเล่น
                        -พื้นเมืองภาคเหนือ
ISBN            :  -
                         พิมพ์ที่(อัดสำเนา)ภาควิชาศิลปะการแสดง,มหาสารคาม, 2545 : 169 หน้า

 
ประเภท       : จุลสาร
ชื่อเรื่อง        :  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
ผู้แต่ง           :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :  รวบรวม วิเคราะห์ กระบวนการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนต่างๆ
                        ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด
ISBN            :  974-548-334-6
                         โรงพิมพ์ศีริภัณฑ์ ออฟเซ็ท ,ขอนแก่น, 2547 : 111 หน้า

  พ.ศ.2546  
 
ประเภท      :  ตำรา
ชื่อเรื่อง       :  ความงามในนาฎยศิลป์
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ :   ความหมายและขอบข่ายปรัชญา, สุนทรีย์และสุนทรียสาสตร์, ความงามคืออะไร,วิเคราะห์และเปรียบเทียบความงาม
                      -ในทัศนะของนักปรัชญาชาวตะวันตกกับงานนาฏยศิลป์, การรับรู้ทางศิลปะ, การประเมินคุณค่าในงานนาฏยศิลป์,
                        องค์ประกอบนาฏยศิลป์, แสวงหาความงามในนาฏยศิลป์,วิเคราะห์ความงามในนาฏยศิลป์ไทยตามแบบราชสำนัก,
                        สิทธิมนุษยชนกับการประเมินความงาม : การวิจารณ์งานทางนาฏยศิลป์
ISBN           :  974-542-297-5
                         ประสานการพิมพ์,มหาสารคาม, 2546 : 165 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  การวิจัยทางนาฎยศิลป์
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  :  ความหมาย คำนิยาม คุณลักษณะและประเภทของการวิจัยนาฏยวิจัย, การวิจัยทางนาฏยศิลป์,
                       ลักษณะข้อมุลทางนาฏยศิลป์,กระบวนการเขียนรายงานการวิจัยทางนาฏยศิลป์,วรรณกรรมปริทรรศน์, 
                       การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย,หลักการเขียนอ้างอิง และพิมพ์ลักษณ์สำหรับงานวิจัย
ISBN            :  974-542-296-7
                         ประสานการพิมพ์,มหาสารคาม, 2546 : 208 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  นาฏยประดิษฐ์
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  :  นาฏยประดิษฐ์ปริทรรศน์, ความคิดสร้างสรรค์, ประเภทของการเต้นรำ, ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวเบื้องต้น,                          การจัดองค์ประกอบนาฏยศิลป์, คิดก่อนทำ, แรงบรรดาลใจพิเศษสำหรับนักนาฏยประดิษฐ์,
                         ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายต่องานนาฏยประดิษฐ์, สรรเสริญบรมครูแห่งฟ้อนอีสาน,                          นาฏยประดิษฐ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา, นาฏยประดิษฐ์ ณ สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์,                          วาทะการนำเสนอผลงาน
ISBN          :  974-542-298-3
                         ประสานการพิมพ์,มหาสารคาม, 2546 : 154 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  History of Dance
ผู้แต่ง           :  นายพีระ พันลูกท้าว
สาระสำคัญ  :  World Overview : The Dance of Life , Early Maditerranean Civilisation , ประวิติศิลปะการเต้นบัลเล่ต์                        ,ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ศิลปะการเต้น Modern Dance , บุคคลสำคัญผู้ซึ่งมีบทบาทต่การกำเนิด
                         และพัฒนาการในด้านต่างๆของศิลปะการเต้นบัลเล่ต์,ข้อมูล Dance Service
ISBN           :  -
                     มหาสารคาม, 2546 : 53หน้า

  พ.ศ.2547  
 
ประเภท       :  ตำรา (แปล)
ชื่อเรื่อง        :  Inside Western Dance

ผู้แต่ง           :  นายพีระ พันลูกท้าว
สาระสำคัญ  :  World Overview : The Dance of Life , Early Maditerranean Civilisation ,  ประวิติศิลปะการเต้นบัลเล่ต์,
                        บุคคลสำคัญผู้ซึ่งมีบทบาทต่อการกำเนิดและพัฒนาการในด้านต่างๆของศิลปะการเต้นบัลเล่ต์,
                        บัลเล่ต์ของสถาบัน The Royal Academy of Dance (RAD)ในประเทศไทย
                        ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ศิลปะการเต้น Modern Dance ,แจ๊สด๊าซ์ในประเทศไทย,กีฬาลีลาส( Dance Sport)
ISBN          :  974-922-683-4
                         หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,ขอนแก่น, 2547 : 102 หน้

 
ประเภท       :   ตำรา
ชื่อเรื่อง        :  ทัศนศิลป์ปริทัศน์
ผู้แต่ง           :  รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :  มนุษย์กับการชื่นชมความงาม, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปกรรม,ทัศนศิลป์ : ศิลปกรรมที่มองเห็นและชื่นชม
                       ความงามทางสายตา,หลักการทางทัศนศิลป์, ทัศนศิลป์สากล,ทัศนศิลป์ในประเทศไทย,
                       การวิเคราะห์คุณค่าและการนำเสนอทัศนศิลป์,
ISBN          :  974-276-180-9
                         สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,กรุงเทพมหานคร, 2547 : 212 หน้า

 
ประเภท       :   เอกสารคำสอน
ชื่อเรื่อง        :  ประวิติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
ผู้แต่ง           :  รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :  ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก, 
                        ศิลปกรรมตะวันตกสมัยก่อนประวิติศาสตร์,ศิลปกรรมตะวันตกสมัยประวัติศาสตร์ยุคโบราณ,
                        ศิลปกรรมตะวันตกอารยธรรมแบบมนุษยนิยม, ศิลปกรรมตะวันตกภายใต้อิทธิพลของคริสตศาสนา,
                        ศิลปกรรมตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ, ศิลปกรรมตะวันตกก่อนเข้าสู่ศิลปกรรมสมัยใหม่-
                        (ศิลปะบารอคและโรโกโก), ศิลปกรรมตะวันตกสมัยใหม่ระยะแรก, ศิลปกรรมสมัยใหม่กลุ่มลัทธิอิมเพรสชันนิสม์,
                        ศิลปกรรมตะวันตกยุคหลังอิมเพรสชันนิสม์ถึงสงครามโลกครั้งที่ 1, ศิลปกรรมตะวันตกที่ได้ผลสะท้อน-
                         จากสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1, ความเคลื่อนไหวที่สำคัญของศิลปกรรมตะวันตตั้งแต่กึ่งหลังคริสตศตวรรษ-
                         ที่ 20 ถึงปัจจุบัน                     
ISBN          :  974-961-970-6
                         บริษัท วาดศิลป์ จำกัด ,กรุงเทพมหานคร, 2547 : 238 หน้า
 

 
ประเภท      :  ตำรา
ชื่อเรื่อง       :  สายธรแห่งฟ้อนอีสาน
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ :   ก่อนจะเป็นฟ้อนอีสาน, กลุ่มท่าฟ้อนนางเทียม, กลุ่มท่าฟ้อนอีสาน,ยุคฟ้อนอีสานรุ่งเรือง,
                         ฟ้อนอีสานยุคสถาบันการศึกษา,เอกลักษณ์นาฏยประดิษฐ์อีสานเหนือ                        
ISBN          :  974-922-515-5
                        โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,มหาสารคาม, 2546 : 428 หน้า

 
ประเภท       :  จุลสาร
ชื่อเรื่อง        :  ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
ผู้แต่ง           :  รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :  รวบรวม วิเคราะห์ กระบวนการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของชุมชนต่างๆ
                        ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด
ISBN            :  -
                         โรงพิมพ์ศีริภัณฑ์ ออฟเซ็ท ,ขอนแก่น, 2547 : 97 หน้า

  พ.ศ.2548  
 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  มาดเกรียง วิถีแห่งฅนไพรและสายน้ำ

ผู้แต่ง           :  รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
สาระสำคัญ  :  ปฐมพจนา, อารัมภกถาเบียนเซกอง- -เซกองที่ฮักแพง, เส้นทางสู่หาวดี, คารวะหมอผีแห่งหาดวี,                          ชีวิตริมฝั่งดามู้ด, วีลละ เกริ้ง และโด้ง : ผังชุมชนของมาดเกรียง, มาดเกรียง : เฮาผองพี่น้องกัน,
                         "เบียน" กับ "จาบาโละ" : ความรักและการแต่งงาน, เกิดและตาย วิธีเรียบง่ายริมสายน้ำ, "ตีงูบ่ให้งูเคียด"                          ตีเขียดบ่ให้เขียดตาย, ไปเหยียบหมา มาเหยียบเขียด, ข้าวของ เครื่องใช,้ ผีกับวิถีของมาดเกรียง,
                         "งะ" กับ "จะตริ๊ ": งานบุญประจำปี , สายสัมพันธ์ระหว่างผีกับมาดเกรียง, จ้าอาปร้าย ฮอดกื้ด :                          แนวกินของมาดเกรียง, ปัจฉิมลิขิต
ISBN          :  974-965-584-3
                         สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาสารคาม, 2548 : 212 หน้า
 

 
ประเภท       :   หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  การวิเคราะห์ดนตรี : ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์
ผู้แต่ง           :  นายวิทยา วรมิตร
สาระสำคัญ  :  สาระความหมาย วัตถุประสงค์, แนวคิดในการวิเคารห์ดนตรีและปัจจัยสำคัญทางดนตรี,ความสัมพันธ์ของดนตรี
                       -กับภาพยนต์, ประวิติและผงานของ จอห์น ทาวเนอร์ วินเลี่ยม, วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญทางดนตรีเพลง-
                        "Star Wars Main Titel", วิเคราะปัจจัยสำคัญทางดนตรีเพลง"princess Leia'Theme",                          วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญทางดนตรีเพลง"The Throne Room and End Title",
                         ศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาพยนต์เรื่อง"สตาร์ วอร์"
ISBN           :  -
                        -, -, 2548 : 276 หน้า

 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  บัลเล่ต์เรื่องเอกของโลก
ผู้แต่ง           :  นายศีริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  :  เนื้อหากล่าวถึง วรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์ที่นิยมนำมาจัดสร้างเป็นการแสดงบนเวทีพร้อมข้อมูล
                        ประวัติศาสตร์การแสดง โดยแบ่งลำดับการแสดงออกตามรูปแบบของการแสดงบัลเล่ต์บนเวที
                        โดยที่ผู้อ่านจะได้รับอรรถรสและความเข้าใจจากเนื้อหาทางการละครที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่นนี้
ISBN          :  974-971-264-1
                         สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,กรุงเทพมหานคร, 2548 : 74 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  ศิลปะการแสดงตะวันออก
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  :  เบิกเส้นทางศิลปะการแสดงชาวตะวันออก, ศิลปะการแสดงอินเดีย, ศิลปะการแสดงจีน, ศิลปะการแสดงญี่ปุ่น,
                        ศิลปะการแสดงอินโดเนเชีย, ศิลปะการแสดงพม่า, ปิดพรมแดนเส้นทางศิลปะการแสดงตะวันออก
ISBN          :  -
                         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาสารคาม, 2548 : 154 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  รวมบทความศิลปะการแสดง
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : การรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการการด้านศิลปะการแสดงจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เดินทางบนเส้นทาง
                      ศิลปะการแสดงมาพอสมควร บทบาทการส่งเสริมและเผยแพร่นาฏยศิลป์
                       อีสานของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
                       : พระราชกรณีกิจต่อการทรงสนับสนุน ส่งเสริมและทรงพัฒนาฟ้อนอีสาน,
                        บทบาทการถวายงานด้านนาฏยศิลป์อีสานของ พนอ กำเนิดกาญจน์,
                       นาฏยประดิษฐ์ : ศิลปนิพนธ์ทางนาฏยศิลป์ ณ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , การศึกษาบัลเล่ต์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ประวัติ  ผลงานวิชาการและด้าน-
                       ศิลปะการแสดง ของผู้แต่ง
ISBN           :  -
                         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาสารคาม, 2548 : 154 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  ประวัติศาสตร์ดนตรี
ผู้แต่ง           :  ดร.ศรัณย์ นักรบ
สาระสำคัญ  : ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก, ประวัติศาสตร์ดนตรีจีน, ประวัติศาสตร์ดนตรีเกาหลี, ประวัติศาสตร์ดนตรีญี่ปุ่น,
                        ประวัติศาสตร์ดนตรีอินเดีย, ประวัติศาสตร์ดนตรีอินโดนีเชีย, ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
ISBN            :  -
                         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาสารคาม, 2548 : 198 หน้า

  พ.ศ.2549  
 
ประเภท       :  ตำรา
ชื่อเรื่อง        :  ความรู้เบื้องต้น การจัดแสง สี ในงานศิลปะการแสดง
ผู้แต่ง           :  นายศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  :  ประวัติการจัดแสงในงานศิลปะการแสดง, รูปแบบเวทีการแสดงประเภทต่างๆ, บุคลากรในงานระบบแสง สี,
                        แสงและแหล่งกำเนิดแสง, หน้าที่และคุณสมบัติของแสง, หลักการสะท้อนแสงและเลนส์,  หลักการมองเห็น
                        และสีของแสง, ทิศทางของแสงและการแขวนไฟ, หลักไฟ้ฟ้าเบื้องต้น,โคมไฟพื้นฐานที่นิยมใช้ใน
                        งานศิลปะการแสดง,อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน, อุปกรณ์ควบคุมแสง, ขั้นตอนการออกแบบแสง สี  
                        ในงานศิลปะการแสดง, การจัดแสง สี สำหรับการแสดงนาฏยศิลป์
ISBN          :  974-938-654-X
                         โรงพิมพ์ตักสิลา,มหาสารคาม, 2549 : 146 หน้า

 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  "ละคร" คิด ออกแบบ สร้างสรรค์ หรือ...ฝันเฟื่อง
ผู้แต่ง           :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : 
ISBN          :  -
                        -,-, 2549 : 146 หน้า

 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  นาฏยศิลป์ : หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว
ผู้แต่ง           :  นายศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  : สรีรศาสตร์สำหรับนาฏยศิลปิน, ระบบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์, ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อมนุษย์,
                      ระบบประสาทและประสาทสัมผัสกับศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์, หลักกลศาสตร์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย
                      ทางนาฏยศิลป์, แรงและพลังในการเคลื่อนไหวร่างกายทางนาฏยศิลป์ , หลักโภชนาการ
                      และการป้องกันการบาดเจ็บ
ISBN          :  974-94324-6-0
                        ตักสิลาการพิมพ์, มหาสารคาม, 2549 : 157 หน้า

 
ประเภท       :  วีซีดี
ชื่อเรื่อง        :  บัลเล่ต์นาฏยศัพท์เบื้องต้น
ผู้แต่ง           : นายศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  : ความหมายของคำว่า "บัลเล่ต์", นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Ballet Studio, นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกาย,
                      นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทของนักแต้นบัลเล่ต์, นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าแม่บทของเท้า,
                      นาฏยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าแม่บทของแขน, นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าแม่บทพื้นฐาน,
                      นาฎยศัพท์ที่บ่งชี้ความแตกต่างของจำนวนนักเต้นบนเวที, นาฎยศัพท์ที่เกี่ยวกัยการเต้นคู่

                      : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ, กรุงเทพฯ , 2549

 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง        :  แบกประสบการณ์ เล่าขานการแสดงแสงเสียง
ผู้แต่ง           : นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : เคาะสนิมวันวาน, บุกตะลุย ณ มหาสารคาม, แนวคิดการออกแบบงาน และขายรูปลักษณ์การแสดงแสงเสียง,
                      เมื่อคนเขาเรียกฉันว่า "ผู้กำกับการแสดง", ปล่อยวาง, บทการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ (เรื่อง ศิวะราตรี
                       ปูชะนียาลัย, รอยยาตรา จำปาศรี, สัตยาธิษฐาน ตำนานนาดูน, มูนมังสมานฉันท์ กันทรวิชัย, ทอดทัศนา
                       ตักสิลาพิพัฒน์, โฮมพลพสุธา โอมปราชญาพลากร, ลำน้ำพอง อมรอมฤต นฤมิตมหานที, เมืองไผ่โรจน์สราญ
                       ภูมิบาลกุ้มข้าวใหญ่), บท : ลำดับการแสดงแสงเสียงตามแบบของพีรพงศ์ เสนไสย (เรื่อง ศิวะราตรี ปูชะนียาลัย,
                       รอยยาตรา จำปาศรี, สัตยาธิษฐาน ตำนานนาดูน, ทอดทัศนา ตักสิลาพิพัฒน์, โฮมพลพสุธา โอมปราชญาพลากร,
                       เมืองไผ่โรจน์สราญ ภูมิบาลกุ้มข้าวใหญ่)
ISBN          :  974-19-5444-1
                      : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม , 2549 : 407 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  แนวคิด : หลักการการออกแบบเวทีเพื่อศิลปะการแสดง
ผู้แต่ง           : นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : ประวัติความเป็นมาของการละคร, สังเขปประวัติศาสตร์, อารยธรรมมนุษยชาติ : อารยธรรมยุคกรีกโบราณ,
                       อารยธรรมแถบตะวันออกใกล้, วิทยาการละคร : โรงละครในยุคกรีกโบราณ, ปฐมกาลประเภทของละครกรีก,
                       ละครแนวโศกนาฏกรรม, ละครยุคกรีกคลาสสิค, ละครแนวล้อเลียน หรือเสียดสี, ละครแนวตลก,
                       การบริหารและการจัดการการละครในสมัยกรีก, การเลือกบทละครและการเงิน, โรงละครกรีกโบราณ :
                       สถาปัตยกรรม, ลักษณะการแต่งกายตามแบบกรีกโบราณ และยุคร่วมสมัย, เวทีสถาน (Stage), นิยาม
                       ความหมายและความสำคัญของเวที, เวทีแบบ Proscenium Stage, เวทีแบบ Thrust Stage,
                       เวทีแบบ Arena Stage, การละครและนาฏกรรมอินเดีย : รูปแบบเวทีสำหรับการแสดง,
                       การละครและนาฏกรรมญี่ปุ่น : รูปแบบเวทีสำหรับการแสดง, หลักการ : แนวคิดในการออกแบบเวที,
                       ละครเวที...วันนี้ที่เป้นอยู่, ขั้นตอนการผลิตละครเวที, "คอนเสิร์ต" (Concerts),
                       แนวคิดในการออกแบบเวทีการแสดงคอนเสิร์ต, การแสดง แสง สี เสียง (Light and Sound Presentation),
                       แนวการคิดนิพนธ์บทการแสดงแสงเสียง
ISBN          :  974-19-5458-1
                      : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม , 2549 : 293 หน้า

 
ประเภท       :  เอกสารประกอบการสอน
ชื่อเรื่อง        :  นาฏยศิลป์ตะวันออก
ผู้แต่ง           : นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : เบิกเส้นทางศิลปะการแสดงของชาวตะวันออก, นาฏยศิลป์อินเดีย, นาฏยศิลป์จีน, นาฏยศิลป์ญี่ปุ่น,
                       นาฏยศิลป์อินโดนีเซีย, นาฏยศิลป์พม่า, ปิดพรมแดนเส้นทางศิลปะการแสดงตะวันออก
ISBN          :  974-19-5460-3
                      : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม , 2549

  พ.ศ.2550  
 
ประเภท       :  ตำรา
ชื่อเรื่อง        :  การจัดแสง สี ในงานศิลปะการแสดง
ผู้แต่ง           :  นายศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  :  ประวัติการจัดแสงในงานศิลปะการแสดง, รูปแบบเวทีการแสดงประเภทต่างๆ, บุคลากรในงานระบบแสง สี,
                        แสงและแหล่งกำเนิดแสง, หน้าที่และคุณสมบัติของแสง, หลักการสะท้อนแสงและเลนส์,  หลักการมองเห็น
                        และสีของแสง, ทิศทางของแสงและการแขวนไฟ, หลักไฟ้ฟ้าเบื้องต้น,โคมไฟพื้นฐานที่นิยมใช้ใน
                        งานศิลปะการแสดง,อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน, อุปกรณ์ควบคุมแสง, ขั้นตอนการออกแบบแสง สี  
                        ในงานศิลปะการแสดง, การจัดแสง สี สำหรับการแสดงนาฏยศิลป์
ISBN          :  974-19-5465-4
                         โรงพิมพ์เดือนตุลา, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 : 148 หน้า

 
ประเภท       :  วีซีดี
ชื่อเรื่อง        :  บัลเล่ต์สำหรับเด็ก
ผู้แต่ง           : นายศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  : ประวัติย่อของศิลปะการเต้านบัลเล่ต์, ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์สำหรับเด็ก,
                        ลักษณะเครื่องแต่งกายในการเรียนบัลเล่ต์, การอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนบัลเล่ต์,
                        แบบฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้น, การฝึกหัดบัลเล่ต์ที่ราว (Bar Work), แบบฝึกหัดบัลเล่ต์กลางห้องเรียน
                        (Center Work) และตัวอย่างการแสดงบัลเล่ต์สำหรับเด็ก
                      : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ, กรุงเทพฯ , 2550

 
ประเภท       :  ตำรา
ชื่อเรื่อง        :  "อะไรก็ได้ค่ะ" "ยังไงก็ได้ครับ" ผู้กำกับการแสดง
ผู้แต่ง           : นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ  : วิถีผู้กำกับการแสดง, คุณสมบัติของผู้กำกับการแสดง, ประเภทงานการแสดงและผู้กำกับการแสดง,
                        บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับการแสดง, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการแสดงกับบทการแสดง,                         กำกับกับการคัดเลือกนักแสดง, กลิ่นไอของละครเวที, เปิดโฉมหน้าผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,
                        องค์กรผลิตการแสดง, หลักปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง,
                        ผู้กำกับการแสง สี เสียง, เลือกที่จะ..”เป็น”..ผู้กำกับการแสดง, สร้างสรรค์ :
                        ศาสตร์และศิลป์ที่ผู้กำกับการแสดงมิควรมองข้าม, ร่ำรวย เกียรติยศ ชื่อเสียง :
                        หายนะหรือวิบัติการณ์ของผู้กำกับการแสดง, ละครจบ ชีวิตยังไม่จบ...ใครจะเป็นผู้กำกับการแสดงคนต่อไป,
                        ร่องรอยผลงานการผลิต การแสดง และการกำกับการแสดง, การละคร และนาฏกรรมของพีรพงศ์ เสนไสย
ISBN           : 978-974-19- 5500-8
                      : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 : 191 หน้า

  พ.ศ.2551  
 
ประเภท       :  วีซีดี
ชื่อเรื่อง        :  เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์
ผู้แต่ง           : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  : วิดีทัศน์แสดงการฝึกปฏิบัติทักษะการเต้นบัลเล่ต์ในชั้นเรียนประกอบด้วย การเต้นที่ราว
                      (Bar work) การเต้นกลางห้องเรียน(Center Work) เทคนิคการเต้นคู่เบื้องต้นและตัวอย่างการแสดงบัลเล่ต์
                       
ISBN            : -
ISBN            : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ, กรุงเทพฯ , 2550

 
ประเภท       : ซีดี
ชื่อเรื่อง        :  ดนตรีประกอบการฝึกทักษะ เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์
ผู้แต่ง           : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ  : ดนตรีประกอบการฝึกทักษะการเต้นบัลเล่ต์ที่ราวและการเต้นบัลเล่ต์กลางห้องเรียนตามลำดับมาตรฐานสากล
ISBN            : -
ISBN            : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ, กรุงเทพฯ , 2550

 
ประเภท       :  หนังสือ
ชื่อเรื่อง 
     :  นาฏยศิลป์: หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว
ผู้แต่ง          :  ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ   :  สรีรศาสตร์สำหรับนาฏยศิลป์,ระบบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์,ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์,
ระบบประสาทและประสาทสัมผัสกับศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์,หลักกลศาสตร์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย ทางนาฏยศิลป์,หลักโภชนาการและการป้องกันการบาดเจ็บ
ISBN          :  -
                  : โรงพิมโอเดยนสโตร์,กรุงเทพมหานคร,2551 : - หน้า

 
ประเภท           :  ตำรา
ชื่อเรื่อง        :  นาฏยศิลป์ตะวันออก
ผู้แต่ง          :  นายพีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ   :  เบิกเส้นทางศิลปะการแสดงของชาวตะวันออก, นาฏยศิลป์อินเดีย, นาฏยศิลป์จีน, นาฏยศิลป์ญี่ปุ่น, นาฏยศิลป์อินโดนีเซีย, นาฏยศิลป์พม่า, ปิดพรมแดนเส้นทางศิลปะการแสดงตะวันออก
ISBN          :  974-19-5460-3

                   : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม , 2551

  พ.ศ.2552  
 
ประเภท          :  ตำรา
ชื่อเรื่อง       :  หมัวเวียดนาม วัฒนธรรมระบำปลายเท้าแห่งลุ่มนํ้่าแดง
ผู้แต่ง          : ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ   : กล่าวถึงระบบการศึกษาสถานภาพ ประวัติ ระบำปลายเท้าหรือ บัลเล่ต์ ในประเทศเวียดนามตลอด
จนบรรยากาศ ของบ้านเมืองชาวเวียดนามในยุค2008-2009ผ่านมุมมองของผู้เขียน

ISBN          :

 
ประเภท : งานสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง : ชุด ลีลาไทย
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ : ความวิจตร งดงาม ความหลากหลายของนาฏกรรมผ่านคามเชื่อ ประเพณี ชนเผ่า เชื้อชาติไทย
สถานที่แสดงงานสร้างสรรค์ : แคว้นอุตตรประเทศ เมืองวาราณสี เมืองสารนาถร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 2552

  พ.ศ.2553  
 
ประเภท : งานสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง : นาฏกรรมร่วมสมัย กตัญุตา บูชาครู
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ : จากล้านนาสู่ล้านช้าง วิถีแห่งการผสานผสมจนเกิดเป็นนาฏกรรมอันเปี่ยมด้วยสุนทรีย์ และพลังทะยานในการดำรงชีวิตของลูกผู้หญิงที่ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี
สถานที่แสดงงานสร้างสรรค์ : โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม, มหาสารคาม 2553

 
ประเภท : งานสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง : มโนราห์ บัลเลต์
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล
สาระสำคัญ : การสร้างสรรค์ ผลงานมโนราห์ในรูปแบบของศิลปะนาฏยศิลป์ตะวันตก
สถานที่แสดงงานสร้างสรรค์ : The North Eastern Ballet Theatre on tour ม.บูรพา ม.หัวเฉียว ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม, 2552-2553

 
ประเภท : งานสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง : นาฏกรรมร่วมสมัย ชุด "8 ปีธรณีศิลป์"
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ : ลมหายใจ ขนบจารีต วิถีดั้งเดิมแห่งชาวอีสาน สู่วิถีแห่งศิลปกรรมศาสตร์ ณ ปัจจุบันกาล
สถานที่แสดงงานสร้างสรรค์ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2553

 
ประเภท : งานสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง : กู่บัวมาศนาฏบูชา
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์ เสนไสย
สาระสำคัญ : วิถีโบราณแห่งพราหมณ์ ลัทธิบูชาพระนารยณ์ สืบทอดสู่อีสานปัจจุบัน ปากกฏยังกู่บัวมาศ
สถานที่แสดงงานสร้างสรรค์ : ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 2553

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3594,3595,3598